गुरु पादुका स्तोत्रम्

Home  मंत्र गुरु पादुका स्तोत्रम्

गुरु पादुका स्तोत्रम्

Shri Guru Paduka Stotram

Shri Guru Paduka Stotram Anant-sansar samudra-tar naukayitabhyam guru-bhakti-dabhyam.

Vairagya samrajyada pujanabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam,

Kavitva varashini shakarabhyam daurbhagya davambudamalikabhyam.

Durikrita namra vipattatibhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam.

Nata yayoh Shri-patitam samiyuh kada-chid-pyashu daridra-varyah.

Mookashcha vachaspatitam hi tabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam, 

Nalikani-kasha pada-hritabhyam nanavimohadi-nivarikabhyam.

Namajjanabhishtatati pradabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam, 

Nripali mauli vraja-ratna-kanti sarid-virajat jhasha-kanyakabhyam.

Nripatvadabhyam nata-loka pankteh namo namah Shri Guru Padukabhyam, 

Papandhakararka paramparabhyam tapatrayahiindra khageshvarabhyam,

Jadabhi samshoshana vadavabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam.

Shamadishatka pradavaibhavabhyam samadhidaana vratadikshitabhyam.

Ramadhavandhrishtira bhaktidabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam, 

Swarcha-paranam akhilestada bhyam swaha-sahayakshadhu-ram-dharabhyam.

Swantachchabhava-pradapujanabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam, 

Kamadisarpa vraja-garudabhyam viveka-vairagya nidhipradabhyam.

Bodhapradabhyam drutamokshadabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam.